Zaznacz stronę

szkolenie BHP

Szkolenie BHP jest obowiązkowe wszelkie informacje znajdują się w ZARZĄDZENIU NR 108/2023 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2023 r.
……..
§2.
1. Studenci rozpoczynający kształcenie na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci rozpoczynający kształcenie na pierwszym roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego zwani dalej „studentami” podlegają obowiązkowi odbycia szkolenia BHP.
2. Uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia odbywają szkolenie, o którym mowa w ust. 1 jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach studiów podyplomowych i innej formy kształcenia oraz jeżeli przewiduje to program danej formy kształcenia.
3. Studenci, którzy zostali przyjęci na studia w wyniku przeniesienia z innej uczelni albo uczelni zagranicznej, na dowolny semestr studiów podlegają obowiązkowi odbycia szkolenia BHP.
4. Studenci, którzy zostali przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podlegają obowiązkowi odbycia szkolenia BHP.
……..
§5.
1. Szkolenie BHP, o którym mowa w § 2 ust. 1, odbywa się
do dnia 15 października w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego albo
do dnia 15 marca w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
2. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, szkolenie może odbyć się w innym terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przez studenta.
……..

Zarządzenie w całości do zapoznania >>>>tutaj<<<<