Zaznacz stronę

Informacja od dr Lidii Marek dla studentów II roku kierunku Animacja kultury

Zakończenie realizacji praktyki ciągłej następuje najpóźniej 16 września 2020 roku. Do dnia 17. września 2020 roku proszę dostarczyć dokumenty potwierdzające odbycie praktyki, jest to warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki w określonym w planie studiów terminie. Proszę o złożenie następujących dokumentów: wypełniony, opisany i zatwierdzony przez opiekuna praktyki (z instytucji, w której odbywa się praktyka) dziennik praktyki, opinia opiekuna praktyki (druk obowiązujący, proszę złożyć oryginał opinii i kserokopię) wraz z wyraźnie wskazaną oceną z praktyki. Dokumenty proszę złożyć indywidualnie, w koszulce foliowej w portierni Instytutu Pedagogiki. Bardzo proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. W dniu 17. września 2020 roku zapraszam do kontaktu podczas konsultacji na MS Teams.