Zaznacz stronę

Informacje o szkoleniach

dla studentów  I  roku studiów

w roku akademickim 2023/2024

Szkolenie z zakresu e-learningu, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie biblioteczne są obowiązkowym przedmiotem o charakterze informacyjnym dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Szczecińskim.  

Szkolenia należy zrealizować w terminie:
– szkolenie BHP do 15 października br.
– szkolenie e-learningowe i szkolenie biblioteczne do 31 października br.

Szkolenia kończą się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów lub odbył już szkolenia w innej uczelni zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia ww. szkoleń.
Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia.

Jak zalogować się na szkolenia:

  1. Należy wejść na stronę E-studia Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)
  2. Logowanie na szkolenia na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie e-Prodziekan lub na pocztę US (login: adres poczty, hasło: hasło do poczty US).
  3. Po zalogowaniu się należy wybrać odpowiednie szkolenie (wszystkie obowiązkowe szkolenia dla studentów pierwszego roku znajdują się w katalogu „Onboarding studentów” (Szkolenie BHP, Szkolenie biblioteczne, Szkolenie e-learning), zapoznać się z materiałami i rozwiązać test.

Information on training sessions

for year 1 students and year 1 doctoral students

in the 2023/2024 academic year

The E-learning training, Occupational health and safety and Fire protection training and Library course are obligatory courses (information courses) for all students beginning their studies in year 1: first cycle, second cycle and long-cycle studies, both full time and part time programmes and students at the Doctoral School of the University of Szczecin.  

Students must complete the training within the following set time limits:
– Occupational health and safety training by 15 October 2023
– E-learning training and Library course – by 30 October 2023

Students are given a “pass” credit for these training sessions (no grade or ECTS credits given). Where a student is readmitted for the first year of studies or where he or she has already done such training sessions at a different university, he or she is obliged to sit the test to obtain the “pass” credit for these sessions again. Pass credits awarded for previously done sessions cannot count towards the pass credit for currently applicable training sessions.

How to log it to the training sessions:

  1. Go to E-studia Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)
  2. Log in to Moodle using the same credentials you use to log in to your e-Prodziekan account or to your US mail (login: email address; password: password to your US mail).
  3. After you log in, choose the appropriate training session (all obligatory training sessions for year one students are placed in the catalogue “Student onboarding” (Szkolenie BHP [Occupational health and safety training], Library course, E-learning training)), go through the material and do the test at the end.