Zaznacz stronę

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

W konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r.
Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.
Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:
pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na: www.nbp.pl/konkursy

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać na adres :
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.