Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Wzory podań

Deklaracja rat
Obniżenie opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
Druk upoważnienia
Duplikat legitymacji
Indywidualna organizacja studiów (IOS)

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.) 

DZIAŁ III. Organizacja studiów –
§ 25 Indywidualna organizacja studiów

1. Przesłankami uprawniającymi studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów (IOS) są:

a) samodzielne wychowywanie dziecka do czasu rozpoczęcia przez dziecko edukacji w szkole podstawowej,
b) pełnienie opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny,
c) posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów,
e) działanie w studenckich organizacjach naukowych i społecznych po okazaniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez uprawniony do tego organ,
f) działanie w organizacjach sportowych lub reprezentacjach sportowych po okazaniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez związek sportowy lub Akademicki Związek
g) Sportowy,
h) szczególne obowiązki pracownicze studenta studiów niestacjonarnych
i) uzyskanie wybitnych osiągnięć w nauce i średniej ocen za poprzedni semestr minimum 4,0.

2. Prodziekan ds. studenckich przyznaje studentowi prawo do IOS w każdym czasie na jego wniosek. Decyzja o przyznaniu IOS jest decyzją warunkową i podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych        porozumień z prowadzącymi zajęcia. Decyzja ta nie może działać wstecz.
3. Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich określa porozumienie zawarte pomiędzy studentem, a prowadzącym zajęcia dydaktyczne, które jest zawierane w formie     pisemnej lub elektronicznej (za zgodą prowadzącego zajęcia) w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia decyzji prodziekana ds. studenckich.
4. Wzór pisemnego porozumienia z prowadzącymi zajęcia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów określa rektor odrębnym zarządzeniem.
5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o którym mowa w ust. 3.
6. IOS nie może być podstawą do przedłużenia okresu rozliczenia semestru poza koniec sesji poprawkowej.
7. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, prodziekan ds. studenckich uchyla zgodę.

IOS podanie (pdf),

POROZUMIENIE IOS_Wykaz zajęć realizowanych w ramach przyznanej IOS (pdf)

 

Odwołanie od decyzji Prodziekana

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

Dział I. Przepisy ogólne
§ 7 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

1. W indywidualnych sprawach studentów decyzje podejmuje prodziekan ds. studenckich.
2. W odniesieniu do decyzji prodziekana ds. studenckich podejmowanych w indywidualnych sprawach, z wyjątkiem spraw dotyczących wznowienia studiów, przeniesienia na studia z innej uczelni i skreślenia z listy studentów, przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do prorektora właściwego ds. studenckich w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja prorektora właściwego ds. studenckich jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 8 Odwołania

1. Od decyzji prodziekana ds. studenckich w sprawach dotyczących wznowienia studiów, przeniesienia na studia z innej uczelni i skreślenia z listy studentów przysługuje studentowi wniesienie odwołania do prorektora właściwego ds. studenckich. Decyzja prorektora właściwego ds. studenckich jest ostateczna.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prodziekana ds. studenckich, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia lub od daty powiadomienia w sposób przyjęty w danej jednostce, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody studenta na taką formę doręczenia.
3. Jeżeli prodziekan ds. studenckich uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W takim przypadku prodziekan ds. studenckich nie przekazuje odwołania do prorektora właściwego ds. studenckich. Od nowej decyzji służy odwołanie na zasadach wskazanych w ust. 2.
4. Prodziekan ds. studenckich przekazuje prorektorowi właściwemu ds. studenckich odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji, o której mowa w ust. 3.
5. Prorektor właściwy ds. studenckich uchyla decyzję prodziekana ds. studenckich sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.
6. Od decyzji prorektora właściwego ds. studenckich służy prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach.

Odwołanie od decyzji Prodziekana (pdf)

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej
Ponowna rejestracja na semestr
Przeniesienie na inny kierunek
Przeniesienie z innej uczelni
Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne
Przeniesienie ze studiów stacjonarnych nie niestacjonarne
Rejestracja warunkowa + powtarzanie przedmiotu

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ IV. Zasady rejestracji i zaliczania semestru
§ 28 Rejestracja pełna i warunkowa na semestr.

 1. Rejestrację warunkową otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów nie przekroczył dopuszczalnego deficytu punktowego oraz wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych decyzjami prodziekana ds. studenckich. W przypadku rejestracji warunkowej student realizuje program studiów przypisany do roku akademickiego, w którym rozpoczął studia.
 2. Dopuszczalny deficyt punktowy nie może przekroczyć 15 punktów ECTS z przedmiotów, które student był obowiązany zrealizować zgodnie z programem studiów w danym semestrze, z zastrzeżeniem, że w momencie rejestracji na kolejny semestr suma deficytu punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów, których student nie zrealizował w dotychczasowym toku studiów nie może przekroczyć 30 punktów ECTS. Do deficytu punktów nie wlicza się punktów przyporządkowanych do przedmiotów stanowiących różnice programowe po wznowieniu studiów, po powrocie z urlopu oraz po przeniesieniu z innego kierunku studiów albo z innej uczelni. Wielkość deficytu jest kontrolowana po każdym semestrze.
 3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na bieżąco do wprowadzania wyników zaliczeń i egzaminów do systemu informatycznego Uczelni. W terminach określonych przez dziekana wydziału, prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przekazania podpisanych protokołów do dziekanatu.
 4. Prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o liczbie zaliczonych punktów, które są: wpisane do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i zarejestrowane w systemie informatycznym Uczelni.
 5. Prodziekan ds. studenckich zarządza rejestrację studenta na kolejny semestr studiów.
 6. Student, który otrzymał rejestrację warunkową realizuje wszystkie przedmioty umieszczone w programie studiów semestru, na który jest zarejestrowany oraz niezaliczone przedmioty z semestrów niższych wyznaczone przez prodziekana ds. studenckich do realizacji w tym semestrze.
 7. W stosunku do studenta, który podlega warunkowej rejestracji na kolejny semestr prodziekan ds. studenckich może wydać decyzję o:

1)  przystąpieniu do jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na ocenę, w przypadku zaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych tego przedmiotu (zał. rejetracja warunkowa);

2)  powtarzaniu przedmiotu w przypadku niezaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych tego przedmiotu;

3)  powtarzaniu przedmiotu w przypadku niezaliczenia jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na ocenę z przedmiotu.

 1. Powtarzanie tego samego przedmiotu jest uprawnieniem jednorazowym. Przy powtarzaniu przedmiotu rocznego, student jest zobowiązany powtórzyć tylko formę zajęć dydaktycznych danego semestru, z których uzyskał deficyt punktów ECTS. Student wnosi opłatę za powtarzanie przedmiotu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku niezaliczenia powtarzanego przedmiotu stosuje się odpowiednio § 29 niniejszego Regulaminu.

rejestracja warunkowa (pdf)

powtarzanie przedmiotu.pdf

rejestracja warunkowa i powtarzanie przedmiotu.pdf

 

Rezygnacja ze studiów

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ IV. Zasady rejestracji i zaliczania semestru
§ 33 Skreślenie z listy studentów

  …..
 1. Rezygnacja ze studiów zachodzi w przypadku złożenia przez studenta pisemnego oświadczenia, że rezygnuje ze studiów.

Wniosek dot. rezygnacji ze studiów.pdf

 

Urlop krótkoterminowy/długoterminowy

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ VII. Urlopy

§ 53  Urlop dziekański

Student, który powrócił z urlopu okolicznościowego długoterminowego, otrzymał prawo do powtarzania przedmiotu, ponowną rejestrację na ten sam semestr z jednoczesną koniecznością przerwy w studiowaniu, kierowany jest na tzw. urlop dziekański w oczekiwaniu na realizację przedmiotu lub semestru.

§ 54 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

 1. Studentowi może być udzielony urlop okolicznościowy od zajęć jako urlop okolicznościowy długoterminowy albo urlop okolicznościowy krótkoterminowy.
 2. Urlop okolicznościowy długoterminowy jest udzielany przez prodziekana ds. studenckich na semestr lub dwa semestry, na który wnioskował student.
 3. Urlop okolicznościowy krótkoterminowy może być udzielony przez prodziekana ds. studenckich na okres krótszy niż semestr.
 4. Urlop okolicznościowy od zajęć za zgodą prodziekana ds. studenckich udziela się studentce w ciąży – na okres do dnia urodzenia dziecka. Jeżeli wskazany koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop samoczynnie ulega przedłużenia.
 5. Urlop okolicznościowy od zajęć za zgodą prodziekana ds. studenckich udziela się studentowi będącemu rodzicem – na okres do 1 roku (wniosek może być złożony w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka). Jeżeli wskazany koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop samoczynnie ulega przedłużenia.
 6. Student może uzyskać urlop okolicznościowy od zajęć za zgodą prodziekana ds. studenckich w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:

1) przysposobienia dziecka,
2) konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
3) wyjazdu na studia krajowe lub zagraniczne organizowanie przez uczelnię,
4) w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.

 1. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mogą otrzymać urlop okolicznościowy od zajęć także wówczas, gdy zostały służbowo delegowane za granicę, czasowo skierowane do pracy poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okoliczności związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających kontynuowanie studiów.
 2. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student zachowuje uprawnienia studenckie wynikające z niniejszego regulaminu, za wyjątkiem uprawnień wynikających z odrębnych przepisów.
 3. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student może za zgodą prodziekana ds. studenckich brać udział w niektórych zajęciach i przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.
 4. Udzielenie urlopu długoterminowego oraz urlopu dziekańskiego przedłuża czas trwania studiów o czas trwania tego urlopu.
 5. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w terminie 7 dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego i zdrowotnego.
 6. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów tego semestru.
 7. Urlop krótkoterminowy może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.
 8. Student studiów pierwszego albo drugiego stopnia może uzyskać urlop długoterminowy tylko jeden raz w okresie studiów, a jednolitych studiów magisterskich dwa razy w okresie studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest rodzicielstwo lub bycie studentki w ciąży.

§ 55 Terminy przyznawania urlopów

 1. Urlop okolicznościowy długoterminowy lub krótkoterminowy nie może zostać udzielony wcześniej niż od dnia złożenia wniosku.
 2. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu wydanym przez komisję lekarską.
 3. Urlop dziekański jest przyznawany studentowi przez prodziekana ds. studenckich z urzędu.

Urlop krótkoterminowy/długoterminowy (pdf)

Upoważnienie do odbioru dokumentów w dziekanacie
Urlop zdrowotny

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM  (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

 DZIAŁ VII. Urlopy
§ 52 Urlop zdrowotny

 1. Student może uzyskać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o konieczności udzielenia urlopu ze względu na stan zdrowia, na okres wskazany w tym orzeczeniu.
 2. W przypadku wnioskowania studenta o urlop zdrowotny przy braku orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, prodziekan ds. studenckich może skierować studenta na komisję lekarską w celu zbadania jego zdolności do kontynuowania nauki.
 3. Urlop zdrowotny może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.
 4. Decyzję w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje prodziekan ds. studenckich.

§ 54 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

 1. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w terminie 7 dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego i zdrowotnego.

§ 55 Terminy przyznawania urlopów

 1. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu wydanym przez komisję lekarską.

 

Urlop zdrowotny (pdf)

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ V. Zaliczanie przedmiotu
§ 38 Organizacja sesji egzaminacyjnej

 1. Student, który nie przystąpił do egzaminu lub zaliczenia na ocenę w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do zdawania egzaminu lub zaliczenia na ocenę w terminie wyznaczonym przez egzaminatora lub prodziekana ds. studenckich, pod warunkiem, że nieobecność została usprawiedliwiona przez prodziekana ds. studenckich. Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w terminie 3 dni od ustania przyczyny nieobecności. Jeżeli student nie przystąpi ponownie do egzaminu lub zaliczenia na ocenę na warunkach wskazanych przez wydział w ciągu miesiąca od daty pierwszego terminu egzaminu lub zaliczenia to otrzymuje ocenę „niedostateczny ” z tego egzaminu lub zaliczenia na ocenę. W przypadku wystąpienia po stronie wydziału trudności w dotrzymaniu miesięcznego terminu, w okresie przerwy wakacyjnej, prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o uznaniu terminu egzaminu w sesji poprawkowej jako podstawowego (pierwszego) terminu podejścia do egzaminu.
 2. Brak wymaganego usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie powoduje wpisanie w indeksie, w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w protokole oceny „niedostateczny” przez egzaminatora lub w uzasadnionych przypadkach przez prodziekana ds. studenckich.
 3. W razie powtarzających się nieobecności na zaliczeniach lub na egzaminach, uzasadnianych stanem zdrowia studenta, prodziekan ds. studenckich ma prawo skierować studenta na komisję lekarską celem weryfikacji jego zdolności do kontynuowania nauki.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta egzaminator może przeprowadzić egzamin przed sesją egzaminacyjną. Egzaminator zobowiązany jest do poinformowania prodziekana ds. studenckich o wyrażonej zgodzie i terminie takiego egzaminu.
 5. Wyniki egzaminów są ogłaszane najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej.
 6. W przypadku egzaminów przeprowadzanych w 3 ostatnich dniach sesji wyniki mogą być ogłaszane w ciągu 2 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie (pdf)

Uznanie pracy zawodowej na poczet praktyki

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM  (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.) 

DZIAŁ VI. Wznawianie studiów, przeniesienia i zmiany 
§ 49 Przenoszenie i uznawanie zajęć

 1. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.
 2. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.
 3. Decyzję w sprawie zaliczenia zajęć lub praktyki zrealizowanej w innej uczelni, w tym zagranicznej, podejmuje prodziekan ds. studenckich na pisemny wniosek studenta oraz na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji przebiegu studiów odbytych w innej jednostce. Przed podjęciem decyzji prodziekan ds. studenckich może wystąpić o opinię do koordynatora przedmiotu lub osoby prowadzącej przedmiot.
 4. Przepisy § 50 i § 51 stosuje się odpowiednio.

Uznanie pracy zawodowej na poczet praktyki (pdf)

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ VIII. Warunki ukończenia studiów
§ 57 Termin składania pracy dyplomowej

 1. Zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową student winien złożyć w dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
 2. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w terminie o którym mowa w ust. 1 prodziekan ds. studenckich podejmuje na wniosek studenta decyzję o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe z ostatniego semestru studiów. W przypadku braku niniejszego wniosku prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej.
 3. Student, który został skreślony z listy studentów z przyczyny określonej w ust. 2 może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.
 4. Wznowienie studiów w trybie określonym w ust. 3 możliwe jest tylko raz w toku studiów i wlicza się do liczby wznowień studiów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Kolejne wznowienie studiów następuje według zasad i trybu wznowienia studiów, o którym mowa w § 44.

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego (pdf)

Wznowienie studiów

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ VI. Wznawianie studiów, przeniesienia i zmiany
§ 44 Wznowienie studiów

 1. Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która została skreślona z pierwszego semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni.
 2. Wznowienie studiów może nastąpić w ramach tej samej formy, na obowiązującym w dacie wznowienia programie studiów tego samego kierunku studiów, pod warunkiem że student ma zaliczony pierwszy semestr studiów po przerwie trwającej nie dłużej niż:

1)  3 lata od daty skreślenia z listy studentów – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) 2 lata od daty skreślenia z listy studentów – dla studiów drugiego stopnia.

 1. Wznowienie studiów, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić dwa razy w toku studiów.
 2. Prodziekan ds. studenckich wydając decyzję o wznowieniu studiów może zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.
 3. Ze względu na duże różnice programowe, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów uczenia się, prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez studenta na semestrze albo roku niższym.
 4. Przy wznowieniu studiów przepis § 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru po dacie złożenia wniosku lub od semestru, w którym realizowane są zajęcia dydaktyczne.
 6. Wznowienie studiów jest niemożliwe w przypadku, gdy w uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów.

Wznowienie studiów (pdf)

Zaliczenie egzamin komisyjny

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ V. Zaliczanie przedmiotu 
§ 40 Zaliczenie komisyjne (egzamin komisyjny)
 

 1. Student ma prawo do wglądu do swojej pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej.
 2. Student po każdym zaliczeniu/egzaminie może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o komisyjne zaliczenie/egzamin komisyjny albo komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej w terminie 3 dni od terminu wglądu studentów do ich pracy, jeżeli w uzasadniony sposób kwestionuje prawidłowość formy lub przebieg zaliczenia/egzaminu lub uzyskaną ocenę.
 3. W terminie 3 dni od ogłoszenia wyników osoba zaliczająca zajęcia/egzaminator wyznacza studentom termin wglądu w ich prace. Poinformowanie studentów o terminie wglądu w ich prace następuje w momencie ogłoszenia wyników. Student może wnioskować o komisyjne zaliczenie/egzamin komisyjny, jeżeli wcześniej zapoznał się ze swoją pracą. Wszczęcie biegu terminu do złożenia wniosku do prodziekana ds. studenckich o komisyjne zaliczenie/egzamin komisyjny albo komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej jest zachowane, jeżeli wniosek o wgląd w pracę został złożony w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników.
 4. Pisemne prace zaliczeniowe/egzaminacyjne przechowywane są przez rok od daty zaliczenia/egzaminu.
 5. Prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o komisyjnym sprawdzeniu pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo o zaliczeniu komisyjnym/egzaminie komisyjnym w zakresie wnioskowanym przez studenta.
 6. W komisyjnym sprawdzeniu prac bierze udział:

1)  prodziekan ds. studenckich lub dziekan – jako przewodniczący,
2)  dwóch specjalistów z danej dziedziny,
3)    osoba, która wystawiła zakwestionowaną ocenę – w roli obserwatora,
4)    przedstawiciel samorządu studenckiego – w roli obserwatora.

 1. Komisyjne sprawdzenie prac albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny winno odbyć się w terminie od 3 do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o uwzględnieniu wniosku.
 2. Zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:

1)  prodziekan ds. studenckich lub dziekan – jako przewodniczący,
2)  dwóch specjalistów z danej dziedziny,
3)  osoba, która wystawiła kwestionowaną ocenę – w roli obserwatora,
4)  przedstawiciel samorządu studenckiego – w roli obserwatora.

 1. Student na zaliczeniu komisyjnym/egzaminie komisyjnym udziela odpowiedzi na pytania wylosowane spośród zestawów pytań uprzednio przygotowanych. Zestawy te winny być przygotowane przez dwóch specjalistów uczestniczących w zaliczeniu komisyjnym/egzaminie komisyjnym.
 2. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio weryfikująca stan wiedzy studenta.
 3. Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego z tego wydziału.
 4. O wyniku komisyjnego sprawdzenia prac/zaliczenia komisyjnego/egzaminu komisyjnego komisja decyduje większością głosów. Ocena uzyskana komisyjnie zastępuje ocenę zakwestionowaną.
 5. W przypadku uwzględnienia odwołania studenta w sprawie komisyjnego sprawdzenia pracy/egzaminu/zaliczenia komisyjnego student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. Ocena ta zastępuje ocenę zakwestionowaną.
 6. W stosunku do studenta, który uzyskał ocenę „niedostateczny” z zaliczenia/egzaminu komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej, prodziekan ds. studenckich wydaje decyzję w oparciu o przepis § 28 i § 29 Regulaminu.

Zaliczenie egzamin komisyjny (pdf)

Zmiana Promotora

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.)

DZIAŁ VIII. Warunki ukończenia studiów
§56 Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

 1. Student ma prawo dokonać zmiany kierującego pracą dyplomową w okresie poprzedzającym ustalenie mu w trybie ust. 6 tematu pracy dyplomowej, pod warunkiem, że docelowa grupa seminaryjna nie osiągnęła maksymalnego limitu grupy przewidzianego przez przepisy uczelni. Zmiana w okresie późniejszym możliwa jest jedynie za zgodą zarówno promotora dotychczasowego jak i nowo wybranego.

Zmiana promotora (pdf)

Zmiana terminu zaliczenia/egzaminu z przedmiotów.