Zaznacz stronę

Sekcje ds. Studenckich (Dziekanaty)

Wzory podań

Deklaracja rat
Obniżenie opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
Druk upoważnienia

Upoważnienie do odbioru dokumentów w Dziekanacie

Druk upoważnienia (pdf)

Duplikat legitymacji
Indywidualna organizacja studiów (IOS)

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ II. Organizacja studiów

§ 25 Indywidualna organizacja studiów

 1. Przesłankami uprawniającymi studentkę i studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów, zwaną dalej „IOS” są w szczególności:
  1) ciąża;
  2) bycie rodzicem;
  3) wychowywanie dziecka przez studenta;
  4) pełnienie opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;
  5) posiadanie orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  6) studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów, z możliwością przyznania IOS na każdym z nich;
  7) zaangażowanie w pracę organizacji naukowych, społecznych i artystycznych, w celu uzyskania IOS konieczne jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez uprawniony do tego organ;
  8) działalność w organizacjach sportowych lub reprezentacjach sportowych po przedłożeniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez związek sportowy lub Akademicki Związek Sportowy;
  9) podjęcie pracy zarobkowej przez studenta studiów niestacjonarnych;
  10) wybitne osiągnięcia w nauce i uzyskanie średniej minimum 4,0 ocen za poprzedni semestr.
 2. Prodziekan ds. studenckich przyznaje studentowi prawo do IOS na jego wniosek, złożony w trakcie roku akademickiego.
 3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu IOS jest decyzją warunkową i podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych porozumień ze wszystkimi osobami prowadzącymi zajęcia. IOS nie może być przyznany wcześniej niż od dnia złożenia podania przez studenta.
 4. Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich określa porozumienie zawarte pomiędzy studentem a prowadzącym zajęcia dydaktyczne.
 5. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4, jest zawierane w formie pisemnej albo elektronicznej (za zgodą prowadzącego zajęcia) w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia prodziekana ds. studenckich.
 6. Wzór pisemnego porozumienia ze wszystkimi osobami prowadzącymi zajęcia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów określa rektor odrębnym zarządzeniem.
 7. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
 8. IOS nie może być podstawą do przedłużenia okresu rozliczenia semestru poza termin zakończenia sesji poprawkowej.
 9. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, prodziekan ds. studenckich z urzędu wydaje rozstrzygnięcie uchylające zgodę.
 10. Oprócz przesłanek umożliwiających ubieganie się o IOS, o których mowa w ust. 1, prodziekan ds. studenckich może w uzasadnionym przypadku, na indywidualny wniosek studenta wydać rozstrzygnięcie o przyznaniu IOS. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

IOS podanie (pdf),

Wzór porozumienia w sprawie IOS (Zarz.-nr-141.2021).pdf

 

 

Odwołanie od decyzji Prodziekana

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM 
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

 

ROZDZIAŁ I.  Przepisy ogólne

§ 8 Odwołania

 1. Od decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć prodziekana ds. studenckich przysługuje studentowi odwołanie do prorektora ds. studenckich.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej albo rozstrzygnięcia za pośrednictwem prodziekana ds. studenckich, który wydał zaskarżoną decyzję albo rozstrzygnięcie.
 3. Jeżeli prodziekan ds. studenckich uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może wydać nową decyzję albo rozstrzygnięcie, w którym uchyli albo zmieni zaskarżoną decyzję albo rozstrzygnięcie. W takim przypadku prodziekan ds. studenckich nie przekazuje odwołania prorektorowi ds. studenckich. Od nowej decyzji lub rozstrzygnięcia służy odwołanie na zasadach wskazanych w ust. 2.
 4. Prodziekan ds. studenckich przekazuje prorektorowi ds. studenckich odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji albo rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 3.
 5. Prorektor ds. studenckich uchyla decyzję prodziekana ds. studenckich sprzeczną z: przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, Statutem, uchwałą Senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.
 6. Prorektor ds. studenckich uchyla rozstrzygnięcie prodziekana ds. studenckich sprzeczne ze Statutem, uchwałą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszające ważny interes Uczelni.
 7. Od decyzji prorektora ds. studenckich w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 2, służy prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach.
 8. W sprawach niewymienionych w § 8 ust. 2 rozstrzygnięcie prorektora ds. studenckich jest ostateczne i prawomocne.

Odwołanie od decyzji Prodziekana (pdf)

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej
Ponowna rejestracja na semestr
Przeniesienie na inny kierunek
Przeniesienie z innej uczelni
Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne
Przeniesienie ze studiów stacjonarnych nie niestacjonarne
Rejestracja warunkowa + powtarzanie przedmiotu

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VII. Zasady rejestracji i zaliczenia semestru


§ 55 Rejestracja pełna i warunkowa na semestr.

  1. Podstawą rejestracji na kolejny semestr jest system punktów ECTS.
  2. Student może uzyskać rejestrację na kolejny semestr w postaci rejestracji pełnej albo rejestracji warunkowej.
  3. Rejestrację pełną otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów zaliczył wszystkie przedmioty oraz uzyskał liczbę punktów przewidzianych programem studiów.
  4. Rejestrację warunkową otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów nie przekroczył dopuszczalnego deficytu punktowego oraz wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych rozstrzygnięciami prodziekana ds. studenckich. W przypadku rejestracji warunkowej student realizuje program studiów przypisany do roku akademickiego, w którym rozpoczął studia.
  5. Dopuszczalny deficyt punktowy nie może przekroczyć 15 punktów ECTS z przedmiotów, które student był obowiązany zrealizować zgodnie z programem studiów w danym semestrze, z zastrzeżeniem, że w dniu rejestracji na kolejny semestr suma deficytu punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów, których student nie zrealizował w dotychczasowym toku studiów, nie może przekroczyć 30 punktów ECTS. Wielkość deficytu jest kontrolowana po każdym semestrze.
  6. Do deficytu punktów nie wlicza się punktów przyporządkowanych do przedmiotów stanowiących różnice programowe po wznowieniu studiów, po powrocie z urlopu oraz po przeniesieniu z innego kierunku studiów albo z innej uczelni.
  7. Do deficytu punktów nie wlicza się punktów przyporządkowanych do przedmiotów, które nie zostały zrealizowane z powodu braku realizacji zajęć na podstawie rozstrzygnięć prodziekana ds. studenckich. Prodziekan ds. studenckich określa termin realizacji tych zajęć.
  8. Prodziekan ds. studenckich dokonuje rejestracji studenta na kolejny semestr studiów.
  9. Zaliczenie semestru przez studenta potwierdza prodziekan ds. studenckich na karcie okresowych osiągnięć studenta, sporządzonej i drukowanej na podstawie ocen i punktów znajdujących się w elektronicznym indeksie.
  10. Student, który otrzymał rejestrację warunkową, realizuje wszystkie przedmioty umieszczone w programie studiów semestru, na który jest zarejestrowany oraz niezaliczone przedmioty z semestrów niższych wyznaczone przez prodziekana ds. studenckich do realizacji w tym semestrze.
  11. W stosunku do studenta, który podlega warunkowej rejestracji na kolejny semestr, prodziekan ds. studenckich może wydać rozstrzygnięcie o:
   1) przystąpieniu w następnym semestrze do jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu albo zaliczenia na ocenę, w przypadku zaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych tego przedmiotu;
   2) powtarzaniu przedmiotu w przypadku niezaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych tego przedmiotu;
   3) powtarzaniu przedmiotu w przypadku niezaliczenia jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu albo zaliczenia na ocenę z przedmiotu.
  12. Prodziekan ds. studenckich wydając rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 i 3, może ustalić z prowadzącym zajęcia inny termin realizacji powtarzania przedmiotu niż wynika to z programu studiów.
  13. Powtarzanie tego samego przedmiotu jest uprawnieniem jednorazowym. Przy powtarzaniu przedmiotu rocznego student jest zobowiązany powtórzyć tylko formę zajęć dydaktycznych danego semestru, z których uzyskał deficyt punktów ECTS.
  14. Student wnosi opłatę za powtarzanie przedmiotu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku niezaliczenia powtarzanego przedmiotu stosuje się odpowiednio § 54 Regulaminu.

   rejestracja warunkowa (pdf)

   powtarzanie przedmiotu.pdf

   rejestracja warunkowa i powtarzanie przedmiotu.pdf

    

   Rezygnacja ze studiów

   REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
   (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

   ROZDZIAŁ VII. Zasady rejestracji i zaliczania semestru
   § 55 Skreślenie z listy studentów

    …..
   1. Rezygnacja wymaga złożenia przez studenta pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia, z którego wynika, że rezygnuje ze studiów. Datą rezygnacji ze studiów jest data wskazana przez studenta albo data doręczenia oświadczenia o rezygnacji do Uczelni. Natomiast datą utraty statusu studenta jest data doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów.

   Wniosek dot. rezygnacji ze studiów.pdf

    

   Urlop krótkoterminowy/długoterminowy

   REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKI
   (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

   ROZDZIAŁ IX. Urlop od zajęć

   § 63 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

   1. Studentowi może być udzielony urlop okolicznościowy od zajęć jako urlop okolicznościowy długoterminowy albo urlop okolicznościowy krótkoterminowy.
   2. Urlop okolicznościowy długoterminowy jest udzielany przez prodziekana ds. studenckich na semestr albo dwa semestry, zgodnie z wnioskiem studenta.
   3. Urlop okolicznościowy krótkoterminowy może być udzielony przez prodziekana ds. studenckich na okres krótszy niż semestr.
   4. Urlopu okolicznościowego od zajęć udziela się studentce w ciąży – na okres do dnia urodzenia dziecka. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w trakcie semestru, urlop ulega przedłużeniu do końca semestru.
   5. Urlopu okolicznościowego od zajęć udziela się studentowi będącemu rodzicem – na okres do jednego roku (wniosek może być złożony w okresie jednego roku od dnia urodzenia dziecka). Jeżeli koniec urlopu przypaść miałby w trakcie semestru, urlop ulega przedłużeniu do końca semestru.
   6. Student może uzyskać urlop okolicznościowy od zajęć za zgodą prodziekana ds. studenckich w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:
    1) przysposobienia dziecka;
    2) konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem;
    3) wyjazdu na studia krajowe lub zagraniczne organizowane przez uczelnię;
    4) w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.
   7. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mogą otrzymać urlop okolicznościowy od zajęć także wówczas, gdy zostały służbowo delegowane za granicę, czasowo skierowane do pracy poza miejscem stałego zamieszkania albo z powodu innych okoliczności związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających kontynuowanie studiów.
   8. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student zachowuje uprawnienia studenckie wynikające z Regulaminu, z wyjątkiem uprawnień wynikających z odrębnych przepisów.W trakci
   9. e urlopu okolicznościowego od zajęć student może za zgodą prodziekana ds. studenckich brać udział w niektórych zajęciach i przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.
   10. Udzielenie urlopu długoterminowego oraz urlopu dziekańskiego przedłuża czas trwania studiów o czas trwania tego urlopu.
   11. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w terminie siedmiu dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego albo zdrowotnego.
   12. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów tego semestru.
   13. Urlop krótkoterminowy może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.
   14. Student studiów pierwszego albo drugiego stopnia może uzyskać urlop długoterminowy tylko jeden raz w toku studiów na danym kierunku, a jednolitych studiów magisterskich dwa razy w toku studiów na danym kierunku, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest rodzicielstwo lub ciąża studentki.

    

    § 64  Urlop dziekański

    Student, który: powrócił z urlopu okolicznościowego długoterminowego, otrzymał prawo do powtarzania przedmiotu, ponowną rejestrację na ten sam semestr z jednoczesną koniecznością przerwy w studiowaniu, kierowany jest na tzw. urlop dziekański w oczekiwaniu na realizację przedmiotu lub semestru.

     § 65 Terminy przyznawania urlopów

     1. Urlop okolicznościowy długoterminowy albo krótkoterminowy nie może zostać udzielony wcześniej niż od dnia złożenia wniosku.
     2. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu wydanym przez komisję lekarską.
     3. Urlop dziekański jest przyznawany studentowi przez prodziekana ds. studenckich z urzędu.

     Urlop krótkoterminowy/długoterminowy (pdf)

     Urlop zdrowotny

     REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
     (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

      ROZDZIAŁ IX. Urlopy od zajęć

     § 62 Urlop zdrowotny

     1. Student może uzyskać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o konieczności udzielenia urlopu ze względu na stan zdrowia na okres wskazany w tym orzeczeniu.
     2. W przypadku wnioskowania studenta o urlop zdrowotny przy braku orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, prodziekan ds. studenckich może skierować studenta na komisję lekarską w celu zbadania jego zdolności do kontynuowania nauki. 3. Wzór skierowania na komisję lekarską określa rektor odrębnym zarządzeniem.
     3. Urlop zdrowotny może być przyznany przez prodziekana ds. studenckich, jeżeli student złożył dokumentację medyczną, z której wynika wprost zasadność jego przyznania.
     4. Urlop zdrowotny może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.
     5. Rozstrzygnięcie w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje prodziekan ds. studenckich.

      

     § 63 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

     1. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w terminie siedmiu dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego albo zdrowotnego.

     § 65 Terminy przyznawania urlopów

     1. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu wydanym przez komisję lekarską.

      

     Urlop zdrowotny (pdf)

     Urlop - oświadczenie powrotu z urlopu

     REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
     (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

     ROZDZIAŁ VII – ZASADY REJESTRACJI I ZALICZENIA SEMESTRU

     §55. Skreślenie z listy studentów

        …
     3. Przez niepodjęcie studiów rozumie się:

     2) niezgłoszenie w terminie siedmiu dni przez studenta do dziekanatu faktu powrotu z urlopu

      

      ROZDZIAŁ IX  Urlop od zajęć

     ……

     § 63 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

     1. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w terminie siedmiu dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego albo zdrowotnego.

      

      

     Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie

     REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
     (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

     ROZDZIAŁ VI. Egzaminy i zaliczenia

     § 40 Nieobecność na egzaminach albo zaliczeniach

     1. Student, który nie przystąpił do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do zdawania egzaminu, przystępowania do zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w terminie wyznaczonym przez egzaminatora (osobę przeprowadzającą zaliczenie) albo prodziekana ds. studenckich, pod warunkiem, że nieobecność została usprawiedliwiona przez prodziekana ds. studenckich.
     2. W terminie 3 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności student ma obowiązek złożyć w dziekanacie wniosek o usprawiedliwienie nieobecności.
     3. Studentowi, który nie przystąpi ponownie do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia na warunkach wskazanych przez prodziekana ds. studenckich w ciągu miesiąca od daty pierwszego terminu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia wpisuje się ocenę „niedostateczny”.
     4. W przypadku wystąpienia po stronie wydziału trudności w dotrzymaniu miesięcznego terminu, o którym mowa w ust. 3, w okresie przerwy wakacyjnej prodziekan ds. studenckich podejmuje rozstrzygnięcie o uznaniu terminu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w sesji poprawkowej jako podstawowego (pierwszego) terminu podejścia do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia.
     5. Brak wymaganego usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie, zaliczeniu na ocenę albo zaliczeniu powoduje wpisanie w protokole elektronicznym oraz indeksie elektronicznym oceny „niedostateczny” przez egzaminatora (osobę przeprowadzającą zaliczenie) albo w uzasadnionych przypadkach przez prodziekana ds. studenckich.
     6. W razie powtarzających się nieobecności na egzaminach, zaliczeniach na ocenę albo zaliczeniach, uzasadnianych stanem zdrowia studenta, prodziekan ds. studenckich ma prawo skierować studenta na komisję lekarską celem weryfikacji jego zdolności do kontynuowania nauki.

     Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie (pdf)

     Uznanie pracy zawodowej na poczet praktyki

     REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
     (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

     ROZDZIAŁ VI. Egzaminy i zaliczenia

     § 34  Zaliczenie praktyki

     1. Student jest zobowiązany w okresie studiów do odbycia praktyki, jeżeli program studiów ją przewiduje.
     2. Praktyce wykazanej jako obowiązkowa w programie studiów przypisuje się punkty ECTS. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia przedmiotu.
     3. Praktyka nie podlega ocenie, chyba że program studiów zakłada inaczej.
     4. W indeksie elektronicznym, w miejscu przewidzianym na wpisy dotyczące praktyk, odnotowuje się miejsce i czas ich trwania. Wpisu w indeksie elektronicznym dokonuje opiekun praktyk.
     5. Zasady odbywania i zaliczania praktyk określa regulamin praktyk ustalony wspólnie przez zespół ds. kierunku i dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady dydaktycznej wydziału.
     6. W przypadku odwołania studenta z praktyki w związku z naruszeniem przez niego regulaminu zakładu pracy, student traci prawo do zaliczenia praktyki, do czasu podjęcia w tej sprawie rozstrzygnięcia przez prodziekana ds. studenckich.
     7. Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeśli osiągane w niej efekty uczenia się odpowiadają wymaganym w programie studiów. Zaliczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku odbycia praktyki. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie podejmuje prodziekan ds. studenckich.

      

     Uznanie pracy zawodowej na poczet praktyki.pdf

     Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego

     REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM 
     (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

     ROZDZIAŁ X. Praca dyplomowa
     § 67 Termin składania pracy dyplomowej

     1. Zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową student winien złożyć w dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów.
     2. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, prodziekan ds. studenckich podejmuje na wniosek studenta rozstrzygnięcie o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe z ostatniego semestru studiów w następnym semestrze. W przypadku braku wniosku prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studenta z powodu niezłożenia pracy dyplomowej.
     3. Student, który został skreślony z listy studentów z przyczyny określonej w ust. 2, może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.
     4. Wznowienie studiów w trybie określonym w ust. 3 możliwe jest tylko raz w toku studiów i wlicza się do liczby wznowień studiów, o których mowa w Regulaminie. Kolejne wznowienie studiów następuje według zasad i trybu wznowienia studiów, o którym mowa w § 56.

     Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego (pdf)

     Wznowienie studiów

     REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
     (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

     ROZDZIAŁ VIII. Wznawianie studiów, przeniesienia i zmiany

     § 56 Wznowienie studiów

      1. Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która została skreślona z pierwszego semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni.
      2. Wznowienie studiów może nastąpić w ramach tej samej formy na obowiązującym w dacie wznowienia programie studiów tego samego kierunku studiów, pod warunkiem że student ma zaliczony pierwszy semestr studiów po przerwie trwającej nie dłużej niż:
       1) 3 lata od daty skreślenia z listy studentów – w przypadku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
       2) 2 lata od daty skreślenia z listy studentów – dla studiów drugiego stopnia.
      3. Wznowienie studiów, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić dwa razy w toku studiów.
      4. Wydając decyzję o wznowieniu studiów, prodziekan ds. studenckich po konsultacji z zespołem kierunku, może zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.
      5. Ze względu na duże różnice programowe, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów uczenia się, prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez studenta na semestrze albo roku niższym niż semestr albo rok, który nie został zaliczony przed skreśleniem z listy studentów.
      6. Przy wznowieniu studiów stosuje się odpowiednio przepisy § 52 ust. 2, § 53 i § 54.
      7. Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru po dacie złożenia wniosku albo od semestru, w którym realizowane są zajęcia dydaktyczne.
      8. Za zgodą prodziekana ds. studenckich możliwe jest wznowienie studiów z jednoczesną zmianą promotora pracy dyplomowej.
      9. Wznowienie studiów jest możliwe w przypadku, gdy w Uczelni prowadzi się kierunek studiów, którego dotyczy wniosek o wznowienie.
      10. Wznowienie studiów studenta cudzoziemca następuje w drodze decyzji prorektora ds. studenckich po konsultacjach z prodziekanem ds. studenckich właściwego wydziału. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.

       Wznowienie studiów (pdf)

       Zaliczenie egzamin komisyjny

       REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
       (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

        

       ROZDZIAŁ VI. Egzaminy i zaliczenia  
       § 44.  Egzamin komisyjny, zaliczenie komisyjne, komisyjne sprawdzenie pracy

        1. Po każdym egzaminie, zaliczeniu na ocenę albo zaliczeniu student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o egzamin komisyjny albo komisyjne zaliczenie, albo komisyjne sprawdzenie pracy egzaminacyjnej lub zaliczeniowej.
        2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, student składa w terminie 5 dni od dnia, w którym zrealizował swoje prawo wglądu do pracy. Wniosek może być oparty tylko na uzasadnionym kwestionowaniu prawidłowości formy lub przebiegu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia lub uzasadnionym zakwestionowaniu uzyskanej oceny.
        3. W skład komisji oceniającej pracę podczas komisyjnego sprawdzenia pracy wchodzą:
         1) prodziekan ds. studenckich albo dziekan, albo nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora, wyznaczony przez dziekana albo prodziekana ds. studenckich – jako przewodniczący;
         2) dwóch specjalistów nieprzeprowadzających kwestionowanego egzaminu albo zaliczenia z zakresu przedmiotu objętego egzaminem albo zaliczeniem lub przedmiotu pokrewnego
         3) przedstawiciel samorządu – w roli obserwatora.
        4. Komisyjne sprawdzenie pracy albo zaliczenie komisyjne albo egzamin komisyjny winno odbyć się w terminie od 3 do 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia o uwzględnieniu wniosku.
        5. Zaliczenie komisyjne albo egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:
         1) prodziekan ds. studenckich albo dziekan, bądź nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora, wyznaczony przez dziekana albo prodziekana ds. studenckich -jako przewodniczący;
         2) dwóch specjalistów nieprzeprowadzających kwestionowanego egzaminu albo zaliczenia z zakresu przedmiotu objętego egzaminem albo zaliczeniem lub przedmiotu pokrewnego;
         3) przedstawiciel samorządu – w roli obserwatora.
        6. Komisyjne sprawdzenie pracy albo komisyjny egzamin mogą się odbyć w sytuacji niestawienia się członka komisji pełniącego rolę obserwatora.
        7. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
        8. Student na zaliczeniu komisyjnym albo egzaminie komisyjnym udziela odpowiedzi na 3 pytania wylosowane spośród zestawów pytań uprzednio przygotowanych. Zestawy te winny być przygotowane przez dwóch specjalistów uczestniczących w zaliczeniu komisyjnym albo egzaminie komisyjnym.
        9. Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej albo egzaminacyjnej, zaliczenie komisyjne albo egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni.
        10. W przypadku uwzględnienia odwołania studenta w sprawie komisyjnego sprawdzenia pracy, egzaminu albo zaliczenia komisyjnego student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. Ocena ta zastępuje ocenę zakwestionowaną.
        11. W stosunku do studenta, który uzyskał ocenę „niedostateczny” z zaliczenia albo egzaminu komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy zaliczeniowej albo egzaminacyjnej, prodziekan ds. studenckich wydaje rozstrzygnięcie w oparciu o przepis § 53 albo § 54 Regulaminu.
        12. Z egzaminu komisyjnego, zaliczenia komisyjnego albo komisyjnego sprawdzenia pracy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

         Zaliczenie egzamin komisyjny.pdf

         Zmiana Promotora

         REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
         (zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

         DZIAŁ X. Praca dyplomowa

         § 68. Promotor i recenzent pracy

         1. Student, za zgodą prodziekana ds. studenckich może wnioskować o zmianę promotora w okresie poprzedzającym ustalenie mu w trybie § 66 ust. 6 tematu pracy dyplomowej, pod warunkiem, że docelowa grupa seminaryjna nie osiągnęła maksymalnego limitu grupy przewidzianego przez przepisy Uczelni. Zmiana w okresie późniejszym możliwa jest jedynie za zgodą zarówno promotora dotychczasowego, jak i nowo wybranego.

         Zmiana promotora (pdf)

         Zmiana terminu zaliczenia/egzaminu z przedmiotów.