Zaznacz stronę

Sekcje ds. Studenckich (Dziekanaty)

Wzory podań

Deklaracja rat
Duplikat legitymacji
Indywidualna organizacja studiów (IOS)

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ II. Organizacja studiów

§ 25 Indywidualna organizacja studiów

 1. Przesłankami uprawniającymi studentkę i studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów, zwaną dalej „IOS” są w szczególności:
  1) ciąża;
  2) bycie rodzicem;
  3) wychowywanie dziecka przez studenta;
  4) pełnienie opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;
  5) posiadanie orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  6) studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów, z możliwością przyznania IOS na każdym z nich;
  7) zaangażowanie w pracę organizacji naukowych, społecznych i artystycznych, w celu uzyskania IOS konieczne jest przedłożenie zaświadczenia
  wystawionego przez uprawniony do tego organ;
  8) działalność w organizacjach sportowych lub reprezentacjach sportowych po przedłożeniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez związek
  sportowy lub Akademicki Związek Sportowy;
  9) szczególne obowiązki pracownicze studenta studiów niestacjonarnych;
  10) wybitne osiągnięcia w nauce i uzyskanie średniej ocen minimum 4,0 za poprzedni semestr.
 2. Prodziekan ds. studenckich przyznaje studentowi prawo do IOS na jego wniosek, złożony w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zaistnienia przesłanki uprawniającej do ubiegania się o IOS określonej w ust. 1. W przypadku studenta ze szczególnymi potrzebami, prodziekan ds. studenckich podejmuje rozstrzygnięcie z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 6 Regulaminu.
 3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu IOS jest rozstrzygnięciem warunkowym i podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych porozumień ze wszystkimi osobami prowadzącymi zajęcia. IOS nie może być przyznany wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez studenta.
 4. Niedopełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 skutkuje wygaśnięciem rozstrzygnięcia prodziekana ds. studenckich, o czym student jest informowany odrębnym rozstrzygnięciem.
 5. W uzasadnionych przypadkach prodziekan ds. studenckich może przyznać IOS wyłącznie w zakresie przedmiotów objętych przedłożonymi przez studenta porozumieniami, z zastrzeżeniem obowiązku uczestnictwa w pozostałych zajęciach realizowanych w danym semestrze albo roku.
 6. Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich określa porozumienie zawarte pomiędzy studentem a prowadzącym zajęcia dydaktyczne.
 7. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, jest zawierane w formie pisemnej albo elektronicznej (za zgodą prowadzącego zajęcia) w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia prodziekana ds. studenckich.
 8. Wzór pisemnego porozumienia z prowadzącymi zajęcia w sprawie przyznania IOS określa rektor odrębnym zarządzeniem.
 9. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o którym mowa w ust. 3.
 10. IOS nie może być podstawą do przedłużenia okresu rozliczenia semestru poza termin zakończenia sesji poprawkowej.
 11. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, prodziekan studenckich z urzędu wydaje rozstrzygnięcie uchylające przyznanie IOS.
 12. Oprócz przesłanek umożliwiających ubieganie się o IOS, o których mowa w ust. 1, prodziekan ds. studenckich może w uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta wydać rozstrzygnięcie o przyznaniu IOS. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 29 Prawa studenta

 1. Student ma w szczególności prawo do:
  ……..
  9) studiowania według IOS, IPS i odrębnego programu studiów, na zasadach określonych w Regulaminie;
  …….
 2. Studenci ze szczególnymi potrzebami, o ile uzasadniają to ich potrzeby, mają prawo do:
  1) zapewnienia dostępności procesu dydaktycznego w szczególności przez:
  …..
  d) IOS
  ….

 

IOS podanie (pdf),

Wzor-porozumienia-w-sprawie-IOS-Zarz.-nr-140.2022.doc

Zarządzenie_nr_140_2022_w_sprawie_określenia_wzoru_porozumienia_w_sparawie_indywidualnej_organizacji_studiów_dla_studentów_US

 

 

Indywidualna program studiów (IPS)

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ II. Organizacja studiów

§ 26 Indywidualny program studiów

 1. Przesłankami uprawniającymi studenta do otrzymania indywidualnego programu studiów, zwanego dalej „IPS”, są:
  1) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne;
  2) uczestniczenie w wymianie organizowanej przez Uczelnię (krajowej lub zagranicznej);
  3 )sytuacja studenta ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi ze stanu zdrowia, z uwzględnieniem przepisów 6 ust. 6 Regulaminu;
  4) specyfika utworzonych w Uczelni studiów, w toku których realizacja programu studiów wymaga zmiany organizacyjnej tych studiów;
  5) uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych w projekcie finansowanym przez instytucje zagraniczne, międzynarodowe lub instytucje krajowe takie jak NCN, NCBiR, NPRH, z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i EFTA;
  6) przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Prodziekan ds. studenckich przyznaje studentowi prawo do IPS na wniosek studenta, złożony w trakcie roku akademickiego.
 3. Dla studenta, który otrzymał zgodę na IPS, dziekan po zasięgnięciu opinii rady dydaktycznej wydziału powołuje opiekuna naukowego.
 4. Prodziekan ds. studenckich zatwierdza indywidualny program studiów przygotowany przez opiekuna naukowego w uzgodnieniu z właściwym zespołem kierunku oraz po zasięgnięciu opinii rady dydaktycznej wydziału. W przypadku wniosku o IPS studenta ze szczególnymi potrzebami, prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję z uwzględnieniem przepisów
  6 ust. 6 Regulaminu.
 5. Jeżeli przesłanką przyznania IPS są wybitne osiągnięcia w nauce, wówczas IPS może być przyznany studentowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia albo pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich. Średnia ocen z roku poprzedzającego przyznanie IPS musi wynosić minimum 4,5.
 6. W przypadku studiów drugiego stopnia studentowi może zostać przyznany IPS
  od pierwszego semestru studiów na podstawie średniej ocen (minimum 4,5), uzyskanej w toku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich lub na podstawie uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
 7. Jeżeli przesłanką przyznania IPS są wybitne osiągnięcia w sporcie lub wybitne osiągnięcia artystyczne, wówczas IPS może być przyznany, bez względu na poziom studiów, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów.
 8. O udzielenie IPS z uwagi na sytuację studenta ze szczególnymi potrzebami, można ubiegać się na wszystkich poziomach studiów, jednakże nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów. Dopuszcza się możliwość indywidualnego zaliczenia sesji egzaminacyjnej na pierwszym semestrze po uzyskaniu zgody prodziekana ds. studenckich.
 9. Student, który nie realizuje należycie IPS może być, na wniosek opiekuna, na podstawie wydanego przez prodziekana ds. studenckich rozstrzygnięcia, skierowany
  do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych.
 10. Student może zrezygnować z IPS. Rezygnację student składa do prodziekana ds. studenckich. Prodziekan ds. studenckich wskazuje datę od kiedy student kontynuuje studia na zasadach ogólnych.
 11. IPS nie upoważnia do skrócenia studiów, nie dotyczy osób przyjętych w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się z wyłączeniem osób o których mowa w ust. 1 pkt. 6.

 

ROZDZIAŁ III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 29 Prawa studenta

 1. Student ma w szczególności prawo do:
  ……..
  9) studiowania według IOS, IPS i odrębnego programu studiów, na zasadach określonych w Regulaminie;
  …….
 2. Studenci ze szczególnymi potrzebami, o ile uzasadniają to ich potrzeby, mają prawo do:
  1) zapewnienia dostępności procesu dydaktycznego w szczególności przez:
  …..
  e) IPS
  ….

ROZDZIAŁ V. MOBILNOŚĆ KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

§ 33 Realizacja części studiów poza Uczelnią. Mobilność krajowa
…..

         5. Prodziekan ds. studenckich podejmując rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 4, może przyznać studentowi IPS na zasadach określonych w § 26 Regulaminu.
….

 

Odwołanie od decyzji Prodziekana

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

 

ROZDZIAŁ I.  Przepisy ogólne

§ 9 Odwołania

1. Od decyzji administracyjnych i pozostałych rozstrzygnięć prodziekana ds. studenckich przysługuje studentowi odwołanie do prorektora ds. studenckich.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej albo innego rozstrzygnięcia za pośrednictwem prodziekana ds. studenckich, który wydał zaskarżoną decyzję administracyjną albo inne rozstrzygnięcie.
3. W przypadku o którym mowa w § 8 ust. 11 Regulaminu, od decyzji administracyjnej prorektora ds. studenckich studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który składa się do rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4. W razie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3, należy termin przywrócić na prośbę zainteresowanego studenta, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.
5. Jeżeli prodziekan ds. studenckich uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może wydać nową decyzję administracyjną albo inne rozstrzygnięcie, w którym uchyli albo zmieni zaskarżoną decyzję administracyjną albo rozstrzygnięcie. W takim przypadku prodziekan ds. studenckich nie przekazuje odwołania prorektorowi ds. studenckich.
Od nowej decyzji administracyjnej albo innego rozstrzyg¬nięcia służy odwołanie na zasadach wskazanych w ust. 2.
6. Prodziekan ds. studenckich przekazuje prorektorowi ds. studenckich odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji administracyjnej albo rozstrzygnięcia, o którym mowa
w ust. 5.
7. W sprawach załatwianych w drodze decyzji administracyjnej albo innego rozstrzygnięcia, organ drugiej instancji, wzywa stronę do usunięcia braków formalnych odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania
bez rozpoznania.
8. W sprawach załatwianych w drodze decyzji administracyjnej albo innego rozstrzygnięcia organ drugiej instancji, wyzywa stronę do dostarczenia brakujących dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ wyżej wymienionego terminu skutkuje rozpatrzeniem odwołania w oparciu o posiadaną dokumentację.
9. W razie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 7 i 8, należy termin przywrócić na prośbę zainteresowanego studenta, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.
10. Prorektor ds. studenckich uchyla lub zmienia decyzję albo rozstrzygnięcie prodziekana ds. studenckich sprzeczną z przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, Statutem Uniwersytetu Szczecińskiego, uchwałą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.
11. Od decyzji prorektora ds. studenckich w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu, służy prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach.
12. W sprawach niewymienionych w § 8 ust. 2 Regulaminu, rozstrzygnięcie prorektora ds. studenckich jest ostateczne i prawomocne.

Odwołanie od decyzji Prodziekana (pdf)

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej
Ponowna rejestracja na semestr

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VII. Zasady rejestracji i zaliczenia semestru

§ 55 Rejestracja pełna i warunkowa na semestr

 1. W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków rejestracji pełnej albo warunkowej, prodziekan ds. studenckich może dokonać ponownej rejestracji na ten sam semestr albo skreślić z listy studentów.
 2. Ponowna rejestracja na ten sam semestr oznacza wpisanie studenta na ostatni realizowany przez niego w toku studiów semestr.
 3. Ze względu na duże różnice programowe, prodziekan ds. studenckich, może na wniosek studenta, podjąć rozstrzygnięcie o wpisaniu studenta na inny semestr niż ostatni realizowany przez niego w toku studiów.
 4. Student, który posiada ponowną rejestrację na ten sam semestr, nie musi uzyskiwać zaliczeń i zdawać egzaminów z przedmiotów uprzednio zaliczonych. W przypadku wystąpienia zmian programowych dotyczących efektów uczenia się, rozstrzygnięcie
  o uznaniu przedmiotów już zaliczonych jako równoważnych podejmuje prodziekan
  studenckich po zasięgnięciu opinii zespołu kierunku.
 5. Student może w toku studiów uzyskać ponowną rejestrację na ten sam semestr jednokrotnie.
 6. W stosunku do studenta, który podlega ponownej rejestracji na semestr, prodziekan
  studenckich w wydanym rozstrzygnięciu orzeka o:
  1) przystąpieniu, w semestrze objętym ponowną rejestracją, do jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu albo zaliczenia na ocenę,
      w przypadku zaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych zaliczanych do dnia wydania rozstrzygnięcia;
  2) powtarzaniu, w semestrze objętym ponowną rejestracją, przedmiotów niezaliczonych do dnia wydania rozstrzygnięcia.
 7. Brak realizacji wskazanych w rozstrzygnięciu prodziekana ds. studenckich zaliczeń lub egzaminów może skutkować skreśleniem z listy studentów.

ponowna rejestracja na semestr (pdf)

Przeniesienie na inny kierunek

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VII. Wznawianie studiów, przeniesienia i zamiana kierunku

§ 58 Przeniesienie w ramach Uczelni

 1. Po zaliczeniu pierwszego semestru student może ubiegać się o przeniesienie:
  1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ramach tego samego kierunku lub specjalności na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich;
  2) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek lub specjalność studiów na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich wydziału przyjmującego;
  3) ze studiów stacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek lub specjalność tego samego wydziału na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich albo innego wydziału na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich wydziału przyjmującego.
 2. Student może w dowolnym czasie ubiegać się o przeniesienie:
  1) ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne w ramach tego samego kierunku
  lub specjalności na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich;
  2) ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne na inny kierunek lub specjalność w ramach tego samego wydziału na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich albo innego wydziału na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich wydziału przyjmującego;
  3) ze studiów niestacjonarnych na studia niestacjonarne na inny kierunek lub specjalność tego samego wydziału na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich albo innego wydziału na warunkach określonych przez prodziekana ds. studenckich wydziału przyjmującego.
 3. Ewentualne różnice programowe wynikające z programu studiów, które student będzie realizować po przeniesieniu, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów uczenia się oraz tryb i termin ich realizacji określa właściwy prodziekan ds. studenckich
  po konsultacji z zespołem kierunku.
 4. Wobec studentów cudzoziemców rozstrzygnięcie dotyczące przeniesienia, o którym mowa w ust.1 i 2, podejmuje prorektor ds. studenckich, określając jednocześnie wskazane przez prodziekana ds. studenckich i zespół kierunku różnice programowe.

Przepisy § 63 Regulaminu stosuje się odpowiednio

Przeniesienie na inny kierunek (pdf)

Przeniesienie z innej uczelni

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VII. Wznawianie studiów, przeniesienia i zamiana kierunku

§ 59 Przeniesienie z innej uczelni

 1. Student może przenieść się na Uniwersytet Szczeciński z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na ten sam albo inny kierunek, jeżeli spełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza, jednak nie wcześniej niż
  po zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
 2. Wpisu na listę studentów dokonuje prodziekan ds. studenckich, określając, od którego semestru student zostaje przyjęty na studia i dokonując jednocześnie zaliczenia semestrów studiów z innej uczelni oraz wyznaczając w drodze decyzji różnice programowe
  po konsultacji z zespołem kierunku, za wyjątkiem ust. 3.
 3. Wobec studenta cudzoziemca prorektor ds. studenckich wydaje decyzję administracyjną, określając jednocześnie, od którego semestru student zostaje przyjęty na studia, dokonując zaliczenia semestrów studiów z innej uczelni oraz wskazując różnice programowe określone przez prodziekana ds. studenckich i zespół kierunku.
 4. Odmowa przeniesienia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. W sytuacji określonej w ust. 1 i ust. 3 student zobowiązany jest do złożenia wniosku z uzasadnieniem, indeksu z poświadczonym zaliczeniem co najmniej pierwszego semestru studiów oraz zaświadczenia o wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni, którą student opuszcza.
 6. Przepisy § 35 i § 62 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Przeniesienie z innej uczelni (pdf)

Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne
Przeniesienie ze studiów stacjonarnych nie niestacjonarne
Rejestracja warunkowa + powtarzanie przedmiotu

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VII. Zasady rejestracji i zaliczenia semestru

§ 54 Rejestracja pełna i warunkowa na semestr.

 1. Podstawą rejestracji na kolejny semestr jest system punktów ECTS.
 2. Student może uzyskać rejestrację na kolejny semestr w postaci rejestracji pełnej albo rejestracji warunkowej.
 3. Rejestrację pełną otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów zaliczył wszystkie przedmioty oraz uzyskał liczbę punktów przewidzianych programem studiów.
 4. Rejestrację warunkową otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów nie przekroczył dopuszczalnego deficytu punktowego oraz wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych rozstrzygnięciami prodziekana ds. studenckich. W przypadku rejestracji warunkowej student realizuje program studiów przypisany do roku akademickiego, w którym rozpoczął studia.
 5. Dopuszczalny deficyt punktowy nie może przekroczyć 15 punktów ECTS z przedmiotów, które student był obowiązany zrealizować zgodnie z programem studiów w danym semestrze, z zastrzeżeniem, że w dniu rejestracji na kolejny semestr suma deficytu punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów, których student nie zrealizował w dotychczasowym toku studiów, nie może przekroczyć 30 punktów ECTS. Wielkość deficytu jest kontrolowana po każdym semestrze.
 6. Do deficytu punktów nie wlicza się punktów przyporządkowanych do przedmiotów stanowiących różnice programowe po wznowieniu studiów, po powrocie z urlopu oraz po przeniesieniu z innego kierunku studiów albo z innej uczelni.
 7. Do deficytu punktów nie wlicza się punktów przyporządkowanych do przedmiotów, które nie zostały zrealizowane z powodu braku realizacji zajęć na podstawie rozstrzygnięć prodziekana ds. studenckich. Prodziekan ds. studenckich określa termin realizacji tych zajęć.
 8. Prodziekan ds. studenckich dokonuje rejestracji studenta na kolejny semestr studiów.
 9. Zaliczenie semestru przez studenta potwierdza prodziekan ds. studenckich na karcie okresowych osiągnięć studenta, sporządzonej i drukowanej na podstawie ocen i punktów znajdujących się w elektronicznym indeksie.
 10. Student, który otrzymał rejestrację warunkową, realizuje wszystkie przedmioty umieszczone w programie studiów semestru, na który jest zarejestrowany oraz niezaliczone przedmioty z semestrów niższych wyznaczone przez prodziekana ds. studenckich do realizacji w tym semestrze.
 11. W stosunku do studenta, który podlega warunkowej rejestracji na kolejny semestr, prodziekan ds. studenckich może wydać rozstrzygnięcie o:
  1) przystąpieniu w następnym semestrze do jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu albo zaliczenia na ocenę, w przypadku zaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych tego przedmiotu. W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, gdy uzasadniają to ich szczególne potrzeby termin egzaminu  należy ustalić indywidualnie w ramach danego semestru;
  2) powtarzaniu przedmiotu w przypadku niezaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych tego przedmiotu;
  3) powtarzaniu przedmiotu w przypadku niezaliczenia jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu albo zaliczenia na ocenę z przedmiotu.
 12. Prodziekan ds. studenckich wydając rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 i 3, może ustalić z prowadzącym zajęcia inny termin realizacji powtarzania przedmiotu niż wynika to z programu studiów.
 13. Powtarzanie tego samego przedmiotu jest uprawnieniem jednorazowym. Przy powtarzaniu przedmiotu rocznego student jest zobowiązany powtórzyć tylko formę zajęć dydaktycznych danego semestru, z których uzyskał deficyt punktów ECTS.
 14. Student wnosi opłatę za powtarzanie przedmiotu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku niezaliczenia powtarzanego przedmiotu stosuje się odpowiednio § 55 Regulaminu.

rejestracja warunkowa (pdf)

powtarzanie przedmiotu.pdf

rejestracja warunkowa i powtarzanie przedmiotu.pdf

 

Rezygnacja ze studiów

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VII. Zasady rejestracji i zaliczania semestru

§ 56 Skreślenie z listy studentów

  …..
 1. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia przez studenta w formie pisemnej albo
  z zastosowaniem podpisu elektronicznego, oświadczenia, z którego wynika, że rezygnuje ze studiów. Datą rezygnacji ze studiów jest data wskazana przez studenta albo data doręczenia oświadczenia o rezygnacji do Uczelni. Natomiast datą utraty statusu studenta
  w przypadku rezygnacji jest data doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Wniosek dot. rezygnacji ze studiów.pdf

 

Urlop krótkoterminowy/długoterminowy

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKI
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ IX. Urlop od zajęć

§ 65 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

 1. Studentowi może być udzielony urlop okolicznościowy od zajęć jako urlop okolicznościowy długoterminowy albo urlop okolicznościowy krótkoterminowy.
 2. Urlop okolicznościowy długoterminowy jest udzielany przez prodziekana ds. studenckich na semestr albo dwa semestry, zgodnie z wnioskiem studenta.
 3. Urlop okolicznościowy krótkoterminowy może być udzielony przez prodziekana
  studenckich na okres krótszy niż semestr.
 4. Urlopu okolicznościowego od zajęć udziela się studentce w ciąży – na okres do dnia urodzenia dziecka. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w trakcie semestru, urlop ulega przedłużeniu do końca semestru.
 5. Urlopu okolicznościowego od zajęć udziela się studentowi będącemu rodzicem – na okres do jednego roku (wniosek może być złożony w okresie jednego roku od dnia urodzenia dziecka). Jeżeli koniec urlopu przypaść miałby w trakcie semestru, urlop ulega przedłużeniu do końca semestru.
 6. Student może uzyskać urlop okolicznościowy od zajęć za zgodą prodziekana studenckich w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:
  1) przysposobienia dziecka;
  2) konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem;
  3) wyjazdu na studia krajowe lub zagraniczne organizowane przez uczelnię;
  4) w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.
 7. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mogą otrzymać urlop okolicznościowy od zajęć także wówczas, gdy zostały służbowo delegowane za granicę, czasowo skierowane do pracy poza miejscem stałego zamieszkania albo z powodu innych okoliczności związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających kontynuowanie studiów.
 8. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student zachowuje uprawnienia studenckie wynikające z Regulaminu, z wyjątkiem uprawnień wynikających z odrębnych przepisów.
 9. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student może za zgodą prodziekana
  studenckich brać udział w niektórych zajęciach i przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.
 10. Udzielenie urlopu długoterminowego oraz urlopu dziekańskiego przedłuża czas trwania studiów o czas trwania tego urlopu.
 11. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału
  w terminie 7 dni od dnia powrotu z urlopu długoterminowego albo zdrowotnego.
 12. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów tego semestru.
 13. Urlop krótkoterminowy może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.

 

§ 66  Urlop dziekański

Student, który powrócił z urlopu okolicznościowego długoterminowego, otrzymał prawo
do powtarzania przedmiotu, ponowną rejestrację na ten sam semestr z jednoczesną koniecznością przerwy w studiowaniu, kierowany jest na tzw. urlop dziekański w oczekiwaniu na realizację przedmiotu lub semestru.

§ 67 Terminy przyznawania urlopów

 1. Urlop okolicznościowy długoterminowy albo krótkoterminowy nie może zostać udzielony wcześniej niż od dnia złożenia wniosku.
 2. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu albo zaświadczeniu wydanym przez lekarza medycyny pracy.
 3. Urlop dziekański jest przyznawany studentowi przez prodziekana ds. studenckich
  z urzędu.

Urlop krótkoterminowy/długoterminowy (pdf)

Urlop zdrowotny

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

 ROZDZIAŁ IX. Urlopy od zajęć

§ 64 Urlop zdrowotny

 1. Student może uzyskać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia lub zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o konieczności udzielenia urlopu ze względu na stan zdrowia na okres wskazany w tym dokumencie.
 2. Urlop zdrowotny może być przyznany przez prodziekana ds. studenckich, jeżeli student złożył dokumentację medyczną, z której wynika wprost zasadność jego przyznania.
 3. Urlop zdrowotny może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.
 4. Rozstrzygnięcie w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje prodziekan ds. studenckich z uwzględnieniem § 6 ust. 6 Regulaminu.

 

§ 65 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

 1. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w terminie 7 dni od dnia powrotu z urlopu długoterminowego albo zdrowotnego.

§ 67 Terminy przyznawania urlopów

 1. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu albo zaświadczeniu wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Urlop zdrowotny (pdf)

Urlop - oświadczenie powrotu z urlopu

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

 

ROZDZIAŁ VII – ZASADY REJESTRACJI I ZALICZENIA SEMESTRU§56. Skreślenie z listy studentów

   …    3. Przez niepodjęcie studiów rozumie się:           2) niezgłoszenie w terminie siedmiu dni przez studenta do dziekanatu faktu powrotu z urlopu

 

 ROZDZIAŁ IX – URLOP OD ZAJĘĆ

……

§ 65 Urlop okolicznościowy długoterminowy i krótkoterminowy

 1. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w terminie siedmiu dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego albo zdrowotnego.

 

oświadczenie-powrót z urlopu.doc

 

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VI. Egzaminy i zaliczenia

§ 41 Nieobecność na egzaminach albo zaliczeniach

 1. Student, który nie przystąpił do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do zdawania egzaminu, przystępowania
  do zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w terminie wyznaczonym przez egzaminatora (osobę przeprowadzającą zaliczenie) albo prodziekana ds. studenckich, pod warunkiem,
  że nieobecność została usprawiedliwiona przez prodziekana ds. studenckich.
 2. W terminie 3 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności student ma obowiązek złożyć w dziekanacie wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. W przypadku studenta
  ze szczególnymi potrzebami, zastosowanie ma § 6 ust. 6 Regulaminu.
 3. Studentowi, który po usprawiedliwieniu nieobecności nie przystąpi do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia na warunkach wskazanych przez prodziekana ds. studenckich
  w terminie miesiąca od dnia pierwszego terminu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia wpisuje się ocenę „niedostateczny”. Na wniosek studenta ze szczególnymi potrzebami, jeżeli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, możliwe jest ustalenie dłuższego terminu do ponownego przystąpienia do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w warunkach wskazanych przez prodziekana ds. studenckich.
 4. W przypadku wystąpienia po stronie wydziału trudności w dotrzymaniu miesięcznego terminu, o którym mowa w ust. 3, w okresie przerwy wakacyjnej prodziekan ds. studenckich podejmuje rozstrzygnięcie o uznaniu terminu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w sesji poprawkowej jako podstawowego (pierwszego) terminu podejścia do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia.
 5. Brak wymaganego usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie, zaliczeniu na ocenę albo zaliczeniu powoduje wpisanie w protokole elektronicznym oraz indeksie elektronicznym oceny „niedostateczny” przez egzaminatora (osobę przeprowadzającą zaliczenie) albo w uzasadnionych przypadkach przez prodziekana ds. studenckich.
 6. W razie powtarzających się nieobecności na egzaminach, zaliczeniach na ocenę albo zaliczeniach, uzasadnianych stanem zdrowia studenta, prodziekan ds. studenckich ma prawo zażądać od studenta zaświadczenia od lekarza ds. medycyny pracy, celem weryfikacji jego zdolności do kontynuowania nauki.

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie (pdf)

Uznanie pracy zawodowej na poczet praktyki

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VI. Egzaminy i zaliczenia

§ 36  Zaliczenie praktyki

 1. Student jest zobowiązany w okresie studiów do odbycia praktyki, jeżeli program studiów
  ją przewiduje.
 2. Praktyce wykazanej jako obowiązkowa w programie studiów przypisuje się punkty ECTS. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia przedmiotu.
 3. Praktyka nie podlega ocenie, chyba że program studiów zakłada inaczej.
 4. W indeksie elektronicznym, w miejscu przewidzianym na wpisy dotyczące praktyk, odnotowuje się miejsce i czas ich trwania. Wpisu w indeksie elektronicznym dokonuje opiekun praktyk.
 5. Zasady odbywania i zaliczania praktyk określa regulamin praktyk ustalony wspólnie przez zespół kierunku i dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady dydaktycznej wydziału.
 6. W przypadku odwołania studenta z praktyki w związku z naruszeniem przez niego regulaminu zakładu pracy, student traci prawo do zaliczenia praktyki, do czasu podjęcia w tej sprawie rozstrzygnięcia przez prodziekans.ds. studenckich.
 7. Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeśli osiągane w niej efekty uczenia się odpowiadają wymaganym w programie studiów. Zaliczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku odbycia praktyki. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie podejmuje prodziekan ds. studenckich.
 8. Student ze szczególnymi potrzebami, ma prawo realizować praktyki na indywidualnie ustalonych warunkach, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami. Warunki te,
  na wniosek studenta, określa prodziekan ds. studenckich z uwzględnieniem § 6 ust. 6 Regulaminu.

Uznanie pracy zawodowej na poczet praktyki.pdf

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ X. Praca dyplomowa

§ 69 Termin składania pracy dyplomowej

 1. Zaakceptowaną przez promotora, zgodnie z procedurą o której mowa w § 72
  1 Regulaminu, pracę dyplomową student składa w dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później jednak niż do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów.
 2. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, prodziekan ds. studenckich podejmuje na wniosek studenta rozstrzygnięcie
  o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe z ostatniego semestru studiów w następnym semestrze. W przypadku niezłożenia przez studenta wniosku prodziekan
  studenckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej.
 3. Student, który został skreślony z listy studentów z przyczyny określonej w ust. 2, może, w terminie roku od dnia skreślenia, wznowić studia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.
 4. Wznowienie studiów w trybie określonym w ust. 3 możliwe jest tylko raz w toku studiów i wlicza się do liczby wznowień studiów, o których mowa w Regulaminie. Kolejne wznowienie studiów następuje według zasad i trybu wznowienia studiów, o którym mowa w § 57 Regulaminu.

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego (pdf)

Wznowienie studiów

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VIII. WZNAWIANIE STUDIÓW, PRZENIESIENIA I ZMIANY KIERUNKU

§ 57 Wznowienie studiów

 1. Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która została skreślona z pierwszego semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni.
 2. Wznowienie studiów może nastąpić w ramach tej samej formy na obowiązującym w dniu wznowienia programie studiów tego samego kierunku studiów, pod warunkiem że student ma zaliczony pierwszy semestr studiów po przerwie trwającej nie dłużej niż:
  1) 3 lata od dnia skreślenia z listy studentów – w przypadku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
  2) 2 lata od dnia skreślenia z listy studentów – dla studiów drugiego stopnia.
 3. Wznowienie studiów, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić dwa razy w toku studiów.
 4. Wydając decyzję o wznowieniu studiów, prodziekan ds. studenckich po konsultacji z zespołem kierunku, może zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.
 5. Ze względu na duże różnice programowe, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów uczenia się, prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez studenta na semestrze albo roku niższym niż semestr albo rok, który nie został zaliczony przed skreśleniem z listy studentów.
 6. Przy wznowieniu studiów stosuje się odpowiednio przepisy § 54 ust. 2, § 55 i § 56 Regulaminu.
 7. Wniosek o wznowienie studiów należy złożyć przed rozpoczęciem semestru. Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru.
 8. Za zgodą prodziekana ds. studenckich możliwe jest wznowienie studiów z jednoczesną zmianą promotora pracy dyplomowej.
 9. Wznowienie studiów jest możliwe w przypadku, gdy w Uczelni prowadzi się kierunek studiów, którego dotyczy wniosek o wznowienie.
 10. Wznowienie studiów studenta cudzoziemca następuje w drodze decyzji prorektora
  studenckich po konsultacjach z prodziekanem ds. studenckich właściwego wydziału. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio

Wznowienie studiów (pdf)

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu lektoratu
 ZARZĄDZENIE NR 121/2023 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2023 roku
(w sprawie zasad organizowania i prowadzenia lektoratów z nowożytnych języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim oraz w sprawie zasad potwierdzania znajomości języków obcych)

§ 8

1. ACKJ może wydawać zaświadczenia o ukończeniu lektoratu języka obcego na Uniwersytecie Szczecińskim osobom, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4, które:
1) rozpoczęły studia po dniu 1 października 2007 roku;
2) odbyły lektorat języka obcego zakończony pozytywnym zaliczeniem;
3) przedstawią wyciąg z indeksu;
4) złożą wniosek do ACKJ stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 121/2023 Rektora US

Zarządzenie nr 121/2023 w sprawie zasad organizowania i prowadzenia lektoratów z nowożytnych języków obcych w US oraz zasad potwierdzenia znających

Zaliczenie egzamin komisyjny

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VI. Egzaminy i zaliczenia

§ 45.  Egzamin komisyjny, zaliczenie komisyjne, komisyjne sprawdzenie pracy

 1. W przypadku uzasadnionego kwestionowania prawidłowości formy, przebiegu lub zakresu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego albo komisyjnego zaliczenia, albo komisyjnego sprawdzenia pracy egzaminacyjnej lub zaliczeniowej.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, student składa w terminie 5 dni od dnia, w którym zrealizował swoje prawo wglądu do pracy albo w przypadku egzaminu ustnego, kiedy otrzymał informację o uzyskanej ocenie.
 3. W razie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 2 należy przywrócić termin na prośbę studenta, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę
  o przywrócenie terminu student wnosi w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności
  dla której określony był termin.
 4. W skład komisji oceniającej pracę podczas komisyjnego sprawdzenia pracy wchodzą:
  1) prodziekan ds. studenckich albo dziekan, albo nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora, wyznaczony przez dziekana albo prodziekana
  studenckich – jako przewodniczący;
  2) dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem albo zaliczeniem albo z zakresu przedmiotu pokrewnego nieprzeprowadzających kwestionowanego egzaminu albo zaliczenia;
  3 przedstawiciel samorządu – w roli obserwatora.
 5. Termin komisyjnego sprawdzenia pracy albo zaliczenia komisyjnego albo egzaminu komisyjnego ustala się w okresie od 3 do 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
  o uwzględnieniu wniosku. W przypadku studenta ze szczególnymi potrzebami, gdy uzasadniają to szczególne potrzeby, termin ten można ustalić indywidualnie, ale musi przypadać w okresie do 21 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.
 6. Zaliczenie komisyjne albo egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:
  1) prodziekan ds. studenckich albo dziekan, albo nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora, wyznaczony przez dziekana albo prodziekana
  studenckich – jako przewodniczący;
  2) dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem albo zaliczeniem albo z zakresu przedmiotu pokrewnego nieprzeprowadzających kwestionowanego egzaminu albo zaliczenia;
  3) przedstawiciel samorządu – w roli obserwatora.
 7. Komisyjne sprawdzenie pracy albo komisyjny egzamin albo komisyjne zaliczenie mogą się odbyć mimo niestawienia się członka komisji pełniącego rolę obserwatora.
 8. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 9. Student na zaliczeniu komisyjnym albo egzaminie komisyjnym udziela odpowiedzi
  na 3 pytania wylosowane spośród zestawów pytań uprzednio przygotowanych. Zestawy
  te winny być przygotowane przez dwóch specjalistów uczestniczących w zaliczeniu komisyjnym albo egzaminie komisyjnym.
 10. Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej albo egzaminacyjnej, zaliczenie komisyjne albo egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni.
 11. W przypadku uwzględnienia odwołania studenta w sprawie komisyjnego sprawdzenia pracy, komisyjnego egzaminu albo zaliczenia komisyjnego student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. Ocena ta zastępuje ocenę zakwestionowaną, o czym student jest informowany przez prodziekana ds. studenckich w drodze rozstrzygnięcia nie później niż w terminie
  7 dni od dnia przeprowadzenia komisyjnego sprawdzenia pracy, egzaminu albo zaliczenia komisyjnego.
 12. W stosunku do studenta, który uzyskał ocenę „niedostateczny” z zaliczenia albo egzaminu komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy zaliczeniowej albo egzaminacyjnej, prodziekan ds. studenckich wydaje rozstrzygnięcie w oparciu o przepis § 54 albo § 55 Regulaminu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego albo egzaminu komisyjnego albo komisyjnego sprawdzenia pracy zaliczeniowej albo egzaminacyjnej.
 13. Z egzaminu komisyjnego, zaliczenia komisyjnego albo komisyjnego sprawdzenia pracy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół nie zawiera uzasadnienia.

Zaliczenie egzamin komisyjny.pdf

Zmiana Promotora

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

DZIAŁ X. Praca dyplomowa

§ 70. Promotor i recenzent pracy

 1. Student, za zgodą prodziekana ds. studenckich może wnioskować o zmianę promotora w okresie poprzedzającym ustalenie mu w trybie § 68 ust. 6 Regulaminu, tematu pracy dyplomowej, pod warunkiem, że docelowa grupa seminaryjna nie osiągnęła maksymalnego limitu osób w grupie przewidzianego przez przepisy Uczelni. Zmiana w okresie późniejszym możliwa jest jedynie za zgodą zarówno promotora dotychczasowego,
  jak i nowo wybranego.

Zmiana promotora (pdf)

Zmiana terminu zaliczenia/egzaminu z przedmiotów

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
(zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim)

ROZDZIAŁ VI. Egzaminy i zaliczenia

§ 41 Nieobecność na egzaminach albo zaliczeniach

 1. Student, który nie przystąpił do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do zdawania egzaminu, przystępowania do zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w terminie wyznaczonym przez egzaminatora (osobę przeprowadzającą zaliczenie) albo prodziekana ds. studenckich, pod warunkiem, że nieobecność została usprawiedliwiona przez prodziekana ds. studenckich.
 2. W terminie 3 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności student ma obowiązek złożyć w dziekanacie wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. W przypadku studenta ze szczególnymi potrzebami, zastosowanie ma § 6 ust. 6 Regulaminu.
 3. Studentowi, który po usprawiedliwieniu nieobecności nie przystąpi do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia na warunkach wskazanych przez prodziekana ds. studenckich w terminie miesiąca od dnia pierwszego terminu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia wpisuje się ocenę „niedostateczny”. Na wniosek studenta ze szczególnymi potrzebami, jeżeli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, możliwe jest ustalenie dłuższego terminu do ponownego przystąpienia do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w warunkach wskazanych przez prodziekana ds. studenckich.
 4. W przypadku wystąpienia po stronie wydziału trudności w dotrzymaniu miesięcznego terminu, o którym mowa w ust. 3, w okresie przerwy wakacyjnej prodziekan ds. studenckich podejmuje rozstrzygnięcie o uznaniu terminu egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia w sesji poprawkowej jako podstawowego (pierwszego) terminu podejścia do egzaminu, zaliczenia na ocenę albo zaliczenia.
 5. Brak wymaganego usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie, zaliczeniu na ocenę albo zaliczeniu powoduje wpisanie w protokole elektronicznym oraz indeksie elektronicznym oceny „niedostateczny” przez egzaminatora (osobę przeprowadzającą zaliczenie) albo
  w uzasadnionych przypadkach przez prodziekana ds. studenckich.
 6. W razie powtarzających się nieobecności na egzaminach, zaliczeniach na ocenę albo zaliczeniach, uzasadnianych stanem zdrowia studenta, prodziekan ds. studenckich ma prawo zażądać od studenta zaświadczenia od lekarza ds. medycyny pracy, celem weryfikacji jego zdolności do kontynuowania nauki.

§ 42 Egzaminy, zaliczenia na ocenę i zaliczenia w trybie zdalnym

2. Zasady i procedury przeprowadzania egzaminów i zaliczeń prowadzonych w Uczelni w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w danym semestrze lub roku akademickim określa rektor odrębnym zarządzeniem w porozumieniu
z samorządem studenckim.
3. Zasady i procedury przeprowadzania egzaminów i zaliczeń o których mowa w ust. 2 powinny zostać ustalone z uwzględnieniem potrzeb studentów ze szczególnymi potrzebami, w miarę możliwości z zastosowaniem uniwersalnego projektowania.

 

 

 

Zmiana terminu zaliczenia/ egzaminu.pdf.

Zwolnienie z lektoratu
 ZARZĄDZENIE NR 121/2023 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2023 roku
(w sprawie zasad organizowania i prowadzenia lektoratów z nowożytnych języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim oraz w sprawie zasad potwierdzania znajomości języków obcych)

§ 7

1. Student studiów pierwszego stopnia znający język obcy na poziomie B2 lub wyższym i legitymujący się odpowiednim dokumentem wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia języka obcego w ramach lektoratu i uznanie efektów uczenia się języka obcego oraz wszystkich semestrów lektoratu za zaliczone na ocenę „bardzo dobry”.
2. Student studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich znający język obcy na poziomie Cl lub wyższym i legitymujący się odpowiednim dokumentem wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia języka obcego w ramach lektoratu i uznanie efektów uczenia się języka obcego oraz o uznanie wszystkich semestrów lektoratu za zaliczone na ocenę „bardzo dobry”.
3. Student studiów pierwszego stopnia znający język obcy na poziomie B2 lub wyższym, który rozpoczął studia na polskiej uczelni po dniu 1 października 2007 roku, odbył lektoratjęzyka obcego i uzyskał pozytywne jego zaliczenie, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia języka obcego w ramach lektoratu i uznanie efektów uczenia się języka obcego oraz o uznanie wszystkich semestrów lektoratu za zaliczone na oceny zgodnie
z przedstawionym dokumentem poświadczającym efekty uczenia się.
4. Student studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich znający język obcy na poziomie B2+ lub wyższym, który rozpoczął studia na polskiej uczelni po dniu 1 października 2007 roku, odbył lektoratjęzyka obcego i uzyskał pozytywne jego zaliczenie, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia języka obcego w ramach lektoratu i uznanie efektów uczenia się języka obcego oraz o uznanie wszystkich semestrów lektoratu za zaliczone na oceny zgodnie z przedstawionym dokumentem poświadczającym efekty uczenia się.
5. Wniosek o zwolnieniu z lektoratu i uznanie efektów uczenia się wraz z odpowiednim dokumentem poświadczającym efekty uczenia się w zakresie języka obcego student składa do prodziekana swojego wydziału na druku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 121/2023 Rektora US

Zarządzenie nr 121/2023 w sprawie zasad organizowania i prowadzenia lektoratów z nowożytnych języków obcych w US oraz zasad potwierdzenia znających

Uniwersalny wzór wniosku / wniosek do edycji